Levering   geschiedt   door   het   verzenden   aan   het door   de   klant   meegedeelde   leveradres   (via   Pay- pal   of   op   de   factuur   op   naam),   conform   de   op de website beschreven voorwaarden. De   levertijd   bestaat   uit   de   aangaven   op   de   web- site   alsook   de   mededeling   aan   de   klant   in   de opdrachtbevestiging. Elke    levering    is    onder    voorwaarde,    dat    Dirkie zelf   op   tijd   en   naar   behoren   wordt   beleverd.   In- dien   een   door   de   klant   besteld   product   tegen de   verwachting   in,   ondanks   de   tijdige   dispositie van   Dirkie   uit   door   aanvaardbare   redenen   niet ter   beschikking   staan,   heeft   Dirkie   het   recht,   de klant   in   plaast   van   het   bestelde   product   een kwalitatief   en   qua   prijs   evenredig   product   aan te   bieden   of   de   overeenkomst   nietig   te   verkla- ren. Dirkie    informeert    de    klant    onmiddellijk    als    er niet   aan   de   bestelling   kan   worden   voldaan,   en zal   reeds   gedane   betalingen   direct   terugbeta- len. Dirkie   is   gerechtigd   gedeeltelijke   leveringen   uit te   voeren.   Vertraagde   levering   door   Dirkie   geeft de   besteller   geen   recht   op   schadevergoeding, tenzij   Dirkie   groof   nalatig   of   met   opzet   heeft   ge- handeld.   Verdere   aanspraken   van   de   klant   zijn voorbehouden. Als    de    vertraging    gebaseerd    is    op    oorzaken, waar   Dirkie   geen   invloed   op   heeft   (overmacht, schuld   van   anderen,   e.a.)   wordt   de   termijn   na- venant   aangepast.   De   klant   wordt   hierover   di- rect   geïnformeerd.   Als   de   reden   voor   de   vertra- ging   langer   is   dan   zes   weken,   beginnend   na   het afsluiten    van    de    overeenkomst,    heeft    iedere partij het recht het contract te annuleren. De   levering   geschiedt   via   koeriers   of   na   overleg en    in    overeenstemmning    door    Dirkie    en    de klant op afspraak door Dirkie. Als   de   klant   tijdens   het   leveren   niet   aanwezig   is, en   het   pakket   niet   binnen   zeven   werkdagen   bij het   desbetreffende   postkantoor   afhaalt,   of   als de   klant   weigert   het   pakket   aan   te   nemen,   heeft Dirkie   het   recht,   de   bestelling   te   annuleren   en de overeenkomst nietig te verklaren.
Er    bestaat    bij    bestellingen    van    goederen    die volgens   specificaties   van   de   klant   worden   ge- produceerd    geen    herroepingsrecht.    Bij    deze wordt   de   klant   uitdrukkelijk   op   de   hoogte   ge- steld   dat   om   deze   reden   het   herroepingsrecht van   de   klant   komt   te   vervallen.   Zie   ter   referen- tie   artikel   230p   van   boek   6   van   het   Burgerlijk Wetboek.
Alle   genoemde   prijzen   zijn   in   Euro   (€)   (EUR), inclusief   BTW   en   de   standaard   verzendkosten voor   adressen   op   het   vaste   land   van   Neder- land. De prijzen zijn exclusief eventuele  extra kos- ten waar op de website naar verwezen wordt en mogelijke kosten die in overleg schriftelijk tussen Dirkie en de klant zijn vastgelegd.
De   klant   kan   de   bestelling   betalen   via   Pay- Pal,   een   CreditCard   die   geaccepteerd   wordt door PayPal of per bankoverschrijving. "Dirkie"   is   een   handelsnaam   van   VenVision en   biedt,   via   haar   betalingsproviders,   beta- lingsdiensten aan namens VenVision.
Op   alle   bestellingen   bij   Dirkie   is   de   wettelijke garantie   van   toepassing.   Dit   wil   zeggen   dat een   product   datgene   moet   doen   wat   de   con- sument   er   in   alle   redelijkheid   van   mag   ver- wachten. De    wettelijke    aansprakelijkheid    voor    defec- ten.   De   overdracht   van   claims   van   de   klant zijn   niet   mogelijk.   Voor   zover   er   niets   anders wordt   aangetoond,   zijn   verdere   aanspraken van   de   klant   -   ongeacht   de   juridische   rede- nen   -   uitgesloten.   Dirkie   is   daarom   niet   aan- sprakelijk   voor   beschadigingen,   die   niet   aan het   bestelde   zijn   ontstaan;   Dirkie   is   in   het   bij- zonder     niet     aansprakelijk     voor     gederfde winst   of   andere   financiële   verliezen   van   de koper. Duidelijke    gebreken    dient    de    klant    direct, echter   niet   later   dan   één   week   na   ontvangst van   de   levering,   schriftelijk   mee   te   delen.   Een latere   mededeling   van   dergelijke   gebreken   is uitgesloten. Binnen    de    professionele    grenzen    kunnen verschillen   qua   kleur   tussen   de   afdruk   en   de op    het    scherm    bekeken    digitale    kunstwerk technisch   niet   worden   uitgesloten   en   worden daarom niet als gebrek aangezien. Er   is   geen   sprake   van   gebreken,   als   de   gele- verde   kwaliteit   conform   de   technische   stan- daard is. De   bovenstaande   beperking   van   aansprake- lijkheid   geldt   niet,   als   de   schade   veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid. Bij   een   vervangende   levering   naar   aanleiding van   een   levering   van   defecte   producten,   is het   mogelijk   dat   de   klant   de   goederen   die   in eerste   instantie   werden   geleverd   zal   moeten retourneren   aan   Dirkie   of   aan   Picanova.   Dit vanwege   een   inspectie   naar   de   oorzaak   van de   schade.   Dit   gebeurd   in   overleg   tussen   Dir- kie   en   Picanova.   De   klant   zal   hier   geen   kosten voor dragen. De   terugkeer   van   het   defecte   product   dient te   geschieden   in   overeenstemming   met   de wettelijke   bepalingen.   Dirkie   behoudt   zich   het recht   om   op   grond   van   de   wettelijke   voor- waarden schadevergoeding te eisen. De    verjaringstermijn    is    vierentwintig    maan- den, beginnend vanaf de levering.
Contractanten   in   het   kader   van   de   volgen- de   Algemene   Voorwaarden   is   de   eigenaar van   de   eenmanszaak   VenVision   op   naam van   Dirk   Cornelis   William   van   der   Ven   die onder    de    voorwaarden    van    dit    contract handeld   onder   de   handelsnaam   "Dirkie"   en de klant. De   volgende   Algemene   Voorwaarden   gel- den    uitsluitend    op    het    moment    dat    de klant   de   bestelling   plaatst   bij   "Dirkie".   Afwij- kende    voorwaarden    van    de    klant    erkent "Dirkie"    niet,    tenzij    Dirkie    uitdrukkelijk    in schriftelijk     vorm     de     geldigheid     hiervan heeft toegestemd. Na   het   voltooien   van   de   bestelling   en   de betaling   ontvangt   de   klant   een   bestel-   en betalingsbevestiging   van   "PayPal"   en/of   van "Dirkie"   per   e-mail.   Alleen   met   een   beta- lingsbewijs   waarbij   de   betaling   is   ontvang- en   door   VenVision   komt   het   contract   tus- sen de klant en "DIrkie" tot stand.
Handelsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Email: Website:
Dirkie Beethovenlaan 83 3335 BE Zwijndrecht +31 (0) 6 48 00 42 21 bestellen@dirkie.art www.dirkie.art
Onderneming: Bedrijfsleiding: BTW-nr.: KVK-nr.:
VenVision D. C. W. van der Ven NL002033164B65 24366862
Betalingsvoorwaarden
Geldigheid
U bent hier: Home / Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Levering
Garantie
Prijzen
Herroepingsrecht
Compensatieverbod
De   klant   is   niet   gerechtigd   eigen   vorderingen met   betalingsvorderingen   van   Dirkie   te   com- penseren,   tenzij   de   vorderingen   van   de   klant ontegensprekelijk     of     rechtsgeldig     zijn     ver- klaard.
Retentierecht
De   klant   is   niet   bevoegd   betalingsvorderingen van   Dirkie   rechten   op   retentie   -   ook   op   basis van   klachten   -   aan   te   rekenen,   tenzij   deze   uit dezelfde overeenkomst voortvloeien.
Auteursrecht
Dirk   Cornelis   William   van   der   Ven   (1982),   eige- naar    van    VenVision    en    handelend    onder    de naam   Dirkie,   behoudt   te   allen   tijde   het   auteurs- recht op al zijn kunstwerken.
Ongeldige bepalingen
Indien   een   of   meer   bepalingen   van   deze   Al- gemene   Voorwaarden   ongeldig   zijn,   doet   dit geen   afbreuk   aan   de   geldigheid   van   het   gehe- le   contract.   De   ongeldige   bepaling   wordt   ver- vangen door de relevante wettelijke bepaling.
Geldend recht
Voor   de   afsluiting   en   afwikkeling   van   alle   con- tracten geldt het Nederlandse recht.
Impressum
Kunstwerk: “Ochtendgloren” Prijsoverzicht Digitale licentie Materialen Hoe het werkt Kunstwerken Over Dirkie
Gebruik website
Kunst aan de wand
Dirkie
Materialen Levertijd en bezorging Klachten en retourneren Algemene voorwaarden Hoe het werkt Privacyverklaring Disclaimer Kunstwerken Over Dirkie Contact
Kunst op de computer
Digitale licentie Voorwaarden digitale licentie
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur - 13:30 uur 18:00 uur - 20:00 uur
Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties
Maandag t/m vrijdag: 18:00 uur - 20:00 uur
Telefoonnummer  
Algemeen
Prijsoverzicht Betaalmogelijkheden Home
DIRKIE DIGITALE KUNSTWERKEN
HOME I TOP I CONTACT